Project omschrijving

DEC-Oisterwijk is een burgerinitiatief dat samen met inwoners, bedrijven en instellingen uit gemeente Oisterwijk zorgt voor een duurzame energiehuishouding. Kernbegrippen zijn: gebruik maken van lokaal duurzaam opgewekte energie, klimaatneutraliteit, biodiversiteit, toegankelijk voor iedereen, voor en door burgers/bedrijven. Zowel bewustwording kweken over de consequenties van de huidige wijze van energie opwekken en gebruik, als het kennen van de (economische) mogelijkheden van besparen en opwekken van duurzame energie.

Hoe gaan we aan de slag
We geven in gemeente Oisterwijk informatie, zetten acties op t.b.v. duurzame energie opwekking (zonnepanelen), geven inzicht in persoonlijk energiegebruik en zoeken naar mogelijkheden om collectief duurzame energie op te wekken (zon, wind, biovergisting, etc.). Daarnaast voorlichting geven op scholen en aan andere maatschappelijke organisaties.

Met name voor inwoners, maar ook voor het MKB, wil DEC-Oisterwijk een ontzorgende en ondersteunende rol vervullen, zodat duurzame wensen en initiatieven van de grond komen en worden versneld.

Subsidie van Stg MIGO
Met de subsidie van MIGO zetten we in op vergroting van het draagvlak en het aantal activiteiten voor duurzame initiatieven in de gemeente Oisterwijk. Vergroten van het ledenaantal voor meer bekendheid en verkrijgen slagkracht. Versterken van de website en meer bekendheid geven aan onze activiteiten.